Cầu chì đóng ngắt

Liên Hệ

Điện thế làm việc: 15KV
Dòng làm việc: 100-200 A
Dòng tối đa 8000A
Thế chịu đựng: 40KV
Khoảng cách đánh thủng: 350mm