Kìm bấm đầu cốt SN-20C

Liên Hệ

Kích thước làm việc: 0.25mm²-2.5mm²