Kìm bấm đầu cốt YQK-70

Liên Hệ

Bấm đầu cốt tối đa lên đến 70mm.